Загрузка...

Abituriyent və Müəllimlər üçün imtahan sualları – 2019

1. Maşın və avadanlıqların,texnoloji proseslərin müasir tələb və normalara uyğun yenilənməsi necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 40

2. Polderlərə  başlıca olaraq rast gəlinən ölkələr:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 40

3. Afrika materikində mülayim işıqlanma qurşağında yerləşən coğrafi obyektlər:

1.Somali yarımadası

2.Şərqi Afrika yaylası

3.Atlas dağları

4.Efiopiya yaylası

5.Kap dağları

6.Sidra körfəzi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 40

4. Hadisələrin düzgün ardıcıllıqla göstərildiyi variantı seçin:

1.“Ay erası”       2.İlkin soyuq Yerin yaranması   3.Hidrosferin yaranması

4.İlkin Yer qabığını yaranması      5.Atmosferin yaranması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 40

5. Əks olunan radiasiya 75 kkal sm²/il və ya ümumi radiasiyanın 30%-i qədərdir. Udulan və əks olunan radiasiyanın fərqini təyin edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 40

6. Respublikamızın ərazisinə Şimali Afrika və Ərəbistan yarımadası üzərindən daxil olan hava kütləsi və onun daxil olduğu istiqaməti müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 40

7. Doğru olmayan fikri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 40

8.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 40

9. Bu proseslərdən biri atmosfer-hidrosfer-litosfer-biosfer əlaqələrinə aiddir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 40

10. Çoxüzlü proyeksiya ilə hansı miqyaslı xəritə tərtib edilə bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 40

11. Atlantik okeanının təsərrüfat əhəmiyyəti haqqında doğrudur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 40

12. Alimlər hesablamışlar ki,1sm torpağın əmələ gəlməsi üçün təqribən 100 il vaxt lazımdır.Torpaqda  90 sm-lik humus qatının yaranması üçün nə qədər vaxt lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 40

13. Ətraf mühitin dəyişməsinə təsir edən təbii amilləri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 40

14. Qabarma dalğalarının daha yüksək olduğu su obyektləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 40

15. Okean səviyyəsində yerləşən A məntəqəsində temperaturu 300C olan havanın hər 1m3 həcmində 20q su buxarı vardır. 5000 m hündürlükdə yerləşən  B məntəqəsində  havadan neçə qram su ayrılar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 40

16. Aqroiqlim ehtiyatları müvafiq olaraq məhdud (1) və böyük (2) olan yarımadalar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 40

17. Müvafiq olaraq Kunlun,Elburs,Tavr və Hindiquş dağlarının yerləşdiyi ölkələr:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 40

18. Avropanın materikdaxili ölkələrinin əlverişli iqtisadi-coğrafi mövqeyə malik olması əlaqədardır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 40

19.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 40

20. Aşağıdakı xüsusiyyətlər hansı təbii zonaya uyğun gəlir?
1. Ən yüksək buxarlanma qabiliyyətinə malikdir
2. Sutkalıq tempratur amplitudu çox, illik tempratur amplitudu isə aşağıdır.
3. Yeraltı suların təsiri ilə əlqədar vahələrə rast gəlinir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 40

21.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 40

22. Bu  şəhərlərdə sənaye obyektlərinin yaradılması zamanı coğrafiyanın topladığı məlumatlardan istifadə edilmişdir:

1.Kürdəmir  2.Daşkəsən 3.Zaqatala   4.Şirvan  5.Saatlı  6.Sumqayıt

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 40

23. XV saat qurşağının orta meridianı üçün səciyyəvi olan xüsusiyyətlər:
1. Qrinviç meridianından qərbdə yerləşir.
2. Ekvatora paralel çəkilmişdir.
3. Bütün məntəqələrində yerli vaxt eynidir.
4. 360°-lik yarımçevrədir.
5. Ekvatoru açıq bucaq altında kəsir.
6. London ilə yerli vaxt fərqi 540 dəqiqədir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 40

24. Aşağıda verilən düzgün olmayan fikirləri müəyyən edin:
1.Torpağın çürüntülərlə zəngin olan üst münbit qatı humus qatı adlanır.
2.Qırmızı-sarı ferralit torpaqlar Kolumbiya, Konqo və İndoneziyada yayılmışdır.
3. Antropogen landşaftlara daha çox Kanada-Arktika arxipelağında və Ərəbistan yarımadasında rast gəlmək mümkündür.
4. Rütubətlik əmsalının vahiddən böyük olduğu ərazilərdə torpaq əmələgəlmə prosesi daha intensiv baş verir.
5. Arid sahələrdə torpaqların süni suvarılması rekultiviasiya adlanır.
6. Azonal landşaft yaradan amillərə yeraltı sular, relyef və süxurlar aiddir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 40

25. Ölkədə misəritmə zavodunda 870 min ton mis əridilməsi üçün ölkənin illik elektrik enerji istehsalının neçə faizi sərf olunacaq?

( Nəzərə alın ki, 1 ton mis əridilməsinə 35 min kVt/ saat elektrik enerjisi tələb olunur, ölkənin illik elektrik enerjisi istehsalı 73,5 mlrd. kVt/ saat-dır.)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 40

26. Almaniyanın Afrika regionunda müstəmləkəsi olmuş ölkələr:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 40

27. Gəncə şəhərində əlvan metallurgiyanın inkişafının əsas səbəbləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 40

28. Hansı variantda “Bos-Vaş” meqalopolislərinin aqlomerasiyaları göstərilib:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 40

29. Texnika və texnologiyaların təkamül yolu ilə inkişaf etdiyi ölkələr:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 40

30. Türk xalqlarının yaşadıqları ərazilərdəki qədim dağları müəyyən edin:
1. Qafqaz      2. Kopetdağ
3. Altay        4. Tyan-Şan
5. Qazaxıstan xırda təpəliyi     6. Pamir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 40

31. ETİ dövründə hansı ölkələrin iqtisadiyyatında təbii ehtiyat amilinin rolu azalmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 40

32. Nyufaundlend adasına aid olan əlamət:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 40

33. Köhnə sənaye sahələrinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 40

34. Verilən xüsusiyyətlər Cənubi Amerikanın hansı çayını xarakterizə edir?

Enerji istehsalı
Ağac axıdılması
Suvarma
Balıqçılıq
Nəqliyyatda və məişət məqsədi üçün istifadə edilir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 40

35. İnzibati rayonlara uyğun gələn mineral bulaqları müəyyən edin:
1.Qax              a. Şırlan
2. Şuşa           b. Cimi
3. Quba          c. İlisu
4. Kəlbəcər    d. İstisu

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 40

36.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 40

37. “Ekoloji monitorinq” sistemi ilə bağlı doğru olanları seçin:

1. Havanın, suyun, torpağın çirklənmə səviyyəsinə bütün sutka ərzində fasiləsiz nəzarət etmək;
2. Əhalinin sıxlığını müəyyən etmək;
3. Ətraf mühitin vəziyyətinin dəyişməsini proqnozlaşdırmaq;
4. Əhalinin təbii artımı və təzələnməsini tənzimləmək;
5. Nəzarət olunan ərazilərin hava, su hövzələri, torpaq örtüyünün çirklənməsi xəritəsini tərtib etmək;
6. Çirklənmə mənbələrinin coğrafi yerləşməsi və onların ekoloji şəraitə təsirini qiymətləndirmək.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 40

38. Azov dənizinin 40 ton suyundan 480 kq  kq duz alınmışdır. Karib dənizinin eyni miqdarda götürülmüş suyundan alınan duzun miqdarı isə bundan 240 kq çoxdur. Bu iki dənizin orta duzluluqları cəmini müəyyən edin: (promill ilə)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 40

39.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 40

40. Əhalinin təzələnməsinin 2-ci tipi üçün səciyyəvi olmayan əlamət:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 40


 

Загрузка...
loading...

Akif Bayramov

Bayramov Akif Rayəddin oğlu-Goranboy rayonu Ə.İsgəndərov adına Alpiut kənd tam orta məktəbinin Coğrafiya müəllimi.2008-2012-ci illər bakalavr BDU-Coğrafiya ixtisası üzrə,magistratura üzrə GDU-Azərbaycanın fiziki coğrafiyası ixtisası üzrə təhsil alıb,fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.DİM-in ekspert və marker müəllimidir.

4 thoughts on “Abituriyent və Müəllimlər üçün imtahan sualları – 2019

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !