Загрузка...

88 KURİKULUM

Müəllimlər üçün kurikulumdan 88 sualdan ibarət suallar toplusu.

 

Sual 1 - 97

1. Biri alt standartın funksiyası deyil:
A.
B.
C.
D.

Sual 1 - 97

Sual 2 - 97

2. Bilik və fəaliyyət hissəsi səhv göstərilmiş standartı müəyyən et:
A.
B.
C.
D.

Sual 2 - 97

Sual 3 - 97

3. Bilik və fəaliyyət hissəsi düzgün göstərilmiş standartı müəyyən et:
A.
B.
C.
D.

Sual 3 - 97

Sual 4 - 97

4. Məlumat xarakterli biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?
A.
B.
C.
D.

Sual 4 - 97

Sual 5 - 97

5. 1.1.3. İnformasiyadan istifadə üsullarını sadə formada izah edir alt standartının məzmun komponentinin hansı kateqoriyaya aid olduğunu müəyyələşdirin:
A.
B.
C.
D.

Sual 5 - 97

Sual 6 - 97

6. 2.1.1. Mötərizəli və mötərizəsiz ədədi ifadələri oxuyur və yazır alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin
A.
B.
C.
D.

Sual 6 - 97

Sual 7 - 97

7. Verilmiş standarta uyğun təlim məqsədini müəyyən edin: 1.3.1. Canlılar aləminə aid olan varlıqları (bitki, heyvan, insan) tanıyır.
A.
B.
C.
D.

Sual 7 - 97

Sual 8 - 97

8. “Ucadan düşün” strategiyasının fəaliyyət ardıcıllığı hansı bənddə düzgün verilmişdir?
A.
B.
C.
D.

Sual 8 - 97

Sual 9 - 97

9. 3.1.3. Yemək masası ətrafında davranış bacarıqlarını nümayiş etdirir alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin:
A.
B.
C.
D.

Sual 9 - 97

Sual 10 - 97

10. 2.1.3.İdman növlərinə (atletika, gimnastika) aid sadə hərəkətləri nümunələrə müvafiq təkrar edir alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin:
A.
B.
C.
D.

Sual 10 - 97

Sual 11 - 97

11. “Bu üsul mətnin məzmununun qısa müddət ərzində şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə
imkan yaradır. Şagirdlər dörd nəfərlik qruplara bölünür (əsas qrup). Qruplardakı şagirdlər
yenidən nömrələnir.Hər qrupdakı eyni rəqəmli şagirdlərdən yeni qrup (ekspert qrupu)
yaradılır.Öyrəniləcək mətn qrupların sayı qədər hissələrə bölünür və ekspert qruplarına verilir”.
Haqqında danışılan təlim üsulunu müəyyən et:
A.
B.
C.
D.

Sual 11 - 97

Sual 12 - 97

12. Əşya və ya hadisələri müqayisə etmək, onların oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirmək üçün bu üsuldan istifadə olunur. Haqqında danışılan üsulu müəyyənləşdirin:
A.
B.
C.
D.

Sual 12 - 97

Sual 13 - 97

13. Bütün şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial imkanları
nəzərə alınmaqla tənzimlənir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının
şərhidir?
A.
B.
C.
D.

Sual 13 - 97

Sual 14 - 97

14. Hovard Qardnerin “Müxtəlif üsullarla dərketmə”nəzəriyyəsinə əsasən verilmiş fikirlərdən biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.

Sual 14 - 97

Sual 15 - 97

15. Şagirdlər təlim tapşırıqlarını birgə yerinə yetirirlər. Bu dərs forması şagirdlərə daha
yaxından əməkdaşlıq etməyə və ünsiyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə optimal imkan
yaradır. Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması aiddir?
A.
B.
C.
D.

Sual 15 - 97

Sual 16 - 97

16. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və
qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir. Qeyd olunan fikir təlimin
təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?
A.
B.
C.
D.

Sual 16 - 97

Sual 17 - 97

17. Təhsilt taksonomiyaları haqqında fikirlərdən biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.

Sual 17 - 97

Sual 18 - 97

18. Strategiya ilə oxuyan hansı bacarıqlara yiyələnir?
1. Kiçik və böyük idraki fəaliyyətlər vasitəsi ilə öyrənir
2. Müxtəlif yazı üslubları haqqında bilikləri olur
3. Öyrənmək məqsədi ilə başqaları ilə əməkdaşlıq edir
4. Yeni bilikləri əvvəlki biliklərlə əlaqələndirir
5. Tanıdığı sözlər vasitəsi ilə mətnin mənasını dərk edir
A.
B.
C.
D.

Sual 18 - 97

Sual 19 - 97

19. Strategiya ilə oxuyan oxucu məqsədləri müəyyənləşdirərkən əsasən hansı üsuldan istifadə edir?
A.
B.
C.
D.

Sual 19 - 97

Sual 20 - 97

20. Biri mikro idraki bacarıq deyil:
A.
B.
C.
D.

Sual 20 - 97

Sual 21 - 97

21. Fənn kurikulumları əsasında təlimin planlaşdırılmasının neçə növü var?
A.
B.
C.
D.

Sual 21 - 97

Sual 22 - 97

22. Fənn kurikulumları əsasında təlimin planlaşdırılmasının neçə növü var?
A.
B.
C.
D.

Sual 22 - 97

Sual 23 - 97

23. Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?
A.
B.
C.
D.

Sual 23 - 97

Sual 24 - 97

24. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?
1. Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki (dərslik olmayan fənlər üzrə müəllim vəsaitindəki)
tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq.
2. Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3. İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.
4. Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.
5. Əlavə resurslar seçmək.
A.
B.
C.
D.

Sual 24 - 97

Sual 25 - 97

25. Aşağıdakılardan hansılar nümunəvi perspektiv planlaşdırma sxeminə aiddir.
1. Tədris vahidi
2. Motivasiya yaratmaq
3.Mövzular
4. Standratlar
5. İnteqrasiya
6.Tədqiqat sualının qoyuluşu
7. Tarix
A.
B.
C.
D.

Sual 25 - 97

Sual 26 - 97

26. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?
A.
B.
C.
D.

Sual 26 - 97

Sual 27 - 97

27. Aşağıdakılardan hansı fəal dərsin mərhələləridir?
1. Motivasiya, problemin qoyuluşu
2. Tədqiqatın aparılması
3. Məlumat mübadiləsi
4. Ev tapşırığının yoxlanılması
5. Məlumatların müzakirəsi
6. Nəticələrin çıxarılması
7. Yeni mövzunun izahı
8. Yaradıcı tətbiq etmə
9. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
10. Qiymətləndirmə (məqsədə görə müəyyən
mərhələdən sonra aparıla bilər)
A.
B.
C.
D.

Sual 27 - 97

Sual 28 - 97

28. Gündəlik planlaşdırma nümunəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A.
B.
C.
D.

Sual 28 - 97

Sual 29 - 97

29. Aşağıdakı fikirlərdən biri motivasiya mərhələsinə aid deyil.
A.
B.
C.
D.

Sual 29 - 97

Sual 30 - 97

30. Aşağıdakı fikirlərdən biri informasiya mübadiləsi mərhələsinə aiddir
A.
B.
C.
D.

Sual 30 - 97

Sual 31 - 97

31. Aşağıdakı fikirlərdə hansı tədqiqatın aparılması mərhələsinə aiddir
A.
B.
C.
D.

Sual 31 - 97

Sual 32 - 97

32. Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil.
A.
B.
C.
D.

Sual 32 - 97

Sual 33 - 97

33. Aşağıdakı fikirlərdən hansı nəticələrin çıxarılması mərhələsinə aid deyil
A.
B.
C.
D.

Sual 33 - 97

Sual 34 - 97

34. Aşağıdakı fikirlərdən hansı informasiyanın müzakirəsi və təşkili mərhələsinə aiddir.
1. Bütün bilik, bacarıq və vərdişlərin, təfəkkürün müxtəlif növlərinin (məntiqi, tənqidi, yaradıcı) səfərbərliyini tələb edir.
2. Bu mərhələ vaxt etibarilə yalnız bir akademik dərslə məhdudlaşmaya da bilər, yəni onun həyata keçirilməsi sonrakı dərslərdə də mümkündür.
3. Dərsdə əldə edilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi məqsədini güdən sərbəst iş formasıdır.
4. Bu mərhələdə mövcud tədqiqat sualına cavabın cizgiləri aydın seçilməyə başlayır. Məlumatlar sxem, qrafik, cədvəl, təsnifat formasında təşkil oluna bilər.
5. Biliyi möhkəmləndirir, onun praktiki əhəmiyyətini uşağa açıb göstərir.
A.
B.
C.
D.

Sual 34 - 97

Sual 35 - 97

35. “İstənilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir mexanizmdir” bu fikir fəal dərsin hansı
mərhələsinə aiddir.
A.
B.
C.
D.

Sual 35 - 97

Sual 36 - 97

36. Aşağıdakılardan biri “Azərbaycan Respublikasının ümumitəhsil sistemində
Qiymətləndirmə Konsepsiyası”na aid deyil.
A.
B.
C.
D.

Sual 36 - 97

Sual 37 - 97

37. Aşağıdakılarda hansı müasir qiymətləndirməyə aid deyil
A.
B.
C.
D.

Sual 37 - 97

Sual 38 - 97

38. Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə müəyyən olunur?
A.
B.
C.
D.

Sual 38 - 97

Sual 39 - 97

39. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin neçə növü var?
A.
B.
C.
D.

Sual 39 - 97

Sual 40 - 97

40. Aşağıdakılardan hansı diaqnostik qiymətləndirməyə aiddir.
A.
B.
C.
D.

Sual 40 - 97

Sual 41 - 97

41. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələlərdə aparılır?
A.
B.
C.
D.

Sual 41 - 97

Sual 42 - 97

42. Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
A.
B.
C.
D.

Sual 42 - 97

Sual 43 - 97

43. Formativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
A.
B.
C.
D.

Sual 43 - 97

Sual 44 - 97

44. Neçə formativ qiymətləndirmə sxemi var?
A.
B.
C.
D.

Sual 44 - 97

Sual 45 - 97

45. Holistik qiymətləndirmə sxemində bilik və bacarıqların meyarı nəyə əsasən müəyyən olunur?
A.
B.
C.
D.

Sual 45 - 97

Sual 46 - 97

46. Bunlardan hansı holistik qiymətləndirməyə aid edilə bilməz?
A.
B.
C.
D.

Sual 46 - 97

Sual 47 - 97

47. Aşağıdakılardan hansı analitik qiymətləndirmə sxeminə aid deyil?
A.
B.
C.
D.

Sual 47 - 97

Sual 48 - 97

48. Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
A.
B.
C.
D.

Sual 48 - 97

Sual 49 - 97

49. Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
A.
B.
C.
D.

Sual 49 - 97

Sual 50 - 97

50. Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?
A.
B.
C.
D.

Sual 50 - 97

Sual 51 - 97

51. Aşağıdakılardan hansı qiymətləndirmə standartlarına aid deyil?
A.
B.
C.
D.

Sual 51 - 97

Sual 52 - 97

52. Aşağıdakılardan biri qiymətləndirmə standartlarının fəaliyyət komponentinə aid deyil.
A.
B.
C.
D.

Sual 52 - 97

Sual 53 - 97

53. Aşağıdakılardan biri summativ qiymətləndirilmənin nəticələrinin təhlilinə aid deyil.
A.
B.
C.
D.

Sual 53 - 97

Sual 54 - 97

54. İnteqrasiyanın neçə səviyyəsi var?
A.
B.
C.
D.

Sual 54 - 97

Sual 55 - 97

55. Bunlardan hansı inteqrasiyanın “Hər hansı məzmun standartlarında digər fənlərlə
inteqrasiya imkanlarının nəzərdə tutulması” istiqamətinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.

Sual 55 - 97

Sual 56 - 97

56. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil?
A.
B.
C.
D.

Sual 56 - 97

Sual 57 - 97

57. İnteqrasiyanın növləri hansılardır?
1. fəndaxili
2. fənlərin əlaqələndirilməsi
3. fənlərarsı
4. fənlərin birləşdirilməsi
A.
B.
C.
D.

Sual 57 - 97

Sual 58 - 97

58. Fənlərin əlaqələndirilməsi növü üzrə inteqrasiyanın neçə modeli var?
A.
B.
C.
D.

Sual 58 - 97

Sual 59 - 97

59. Şagirdin fəaliyyətini izləmək, potensial imkanlarını müəyyənləşdirmək və inkişaf
etdirmək məqsədi daşıyır. Bu təlim forması şagirdin sərbəst düşünməsi üçün real imkanlar
yaradır. Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması aiddir?
A.
B.
C.
D.

Sual 59 - 97

Sual 60 - 97

60. Kurikulum nədir?
A.
B.
C.
D.

Sual 60 - 97

Sual 61 - 97

61. Aşağıdakı anlayışlardan hansı fənn kurikulumuna aid deyil?
A.
B.
C.
D.

Sual 61 - 97

Sual 62 - 97

62. Aşağıdakılardan hansı fənn kurikulumlarının səciyyəvi cəhətidir?
A.
B.
C.
D.

Sual 62 - 97

Sual 63 - 97

63. Bunlardan biri əsas qiymətləndirmə növünə aid deyil ?
A.
B.
C.
D.

Sual 63 - 97

Sual 64 - 97

64. Aşağıdakılardan hansı biliyin kateqoriyasına aiddir?
A.
B.
C.
D.

Sual 64 - 97

Sual 65 - 97

65. Kurikuluma nə daxil deyil?
A.
B.
C.
D.

Sual 65 - 97

Sual 66 - 97

66. Məzmun standartı neçə hissədən ibarətdir?
A.
B.
C.
D.

Sual 66 - 97

Sual 67 - 97

67. "Tələbyönümlülük” deyəndə nə nəzərdə tutulur?
A.
B.
C.
D.

Sual 67 - 97

Sual 68 - 97

68. Aşağıdakılardan hansı təlimin təşkilinə verilən tələblərə daxil deyil?
A.
B.
C.
D.

Sual 68 - 97

Sual 69 - 97

69. Neçə təlim forması var?
A.
B.
C.
D.

Sual 69 - 97

Sual 70 - 97

70. Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil?
A.
B.
C.
D.

Sual 70 - 97

Sual 71 - 97

71. Aşağıdakılardan hansı iş üsuludur?
A.
B.
C.
D.

Sual 71 - 97

Sual 72 - 97

72. Planlaşdırmanın neçə növü var?
A.
B.
C.
D.

Sual 72 - 97

Sual 73 - 97

73. Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?
A.
B.
C.
D.

Sual 73 - 97

Sual 74 - 97

74. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?
1Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki (dərslik olmayan fənlər üzrə müəllim vəsaitindəki) tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq.
2Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3 İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.
4. Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.
A.
B.
C.
D.

Sual 74 - 97

Sual 75 - 97

75. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?
A.
B.
C.
D.

Sual 75 - 97

Sual 76 - 97

76. Aşağıdakılardan hansı ənənəvi qiymətləndirmə sisteminə aiddir?
A.
B.
C.
D.

Sual 76 - 97

Sual 77 - 97

77. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin neçə növü var?
A.
B.
C.
D.

Sual 77 - 97

Sual 78 - 97

78. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
A.
B.
C.

Sual 78 - 97

Sual 79 - 97

79. Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
A.
B.
C.

Sual 79 - 97

Sual 80 - 97

80. Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır
A.
B.
C.

Sual 80 - 97

Sual 81 - 97

81. Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır
A.
B.
C.

Sual 81 - 97

Sual 82 - 97

82. Formativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
A.
B.
C.

Sual 82 - 97

Sual 83 - 97

83. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
A.
B.
C.

Sual 83 - 97

Sual 84 - 97

84. Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr?
A.
B.
C.

Sual 84 - 97

Sual 85 - 97

85. Formativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?
A.
B.
C.

Sual 85 - 97

Sual 86 - 97

86. Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?
A.
B.
C.

Sual 86 - 97

Sual 87 - 97

87. Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə müəyyən olunur?
A.
B.
C.
D.

Sual 87 - 97

Sual 88 - 97

88. Fəal təlimin üstünlüklərini seçin:1.Tədqiqat vərdişlərinin formalaşdırılması
2.Veb resurslardan davamlı istifadə
3. Müəllimin tədqiqatçl mövqeyi
4. Az vaxtda çox informasiya
5. Biliyin reproduktiv tətbiqi
6. Əməkdaşlıq və qarşılıqlı hörmət
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 88 - 97

Sual 89 - 97

89.
Düzgün olmayan fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 89 - 97

Sual 90 - 97

90. Şəraitə görə təlim məqsədləri və strategiyalarında çevik dəyişikliklərin aparılması zamanı  hansı qiymətləndirmə növündən istifadə olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 90 - 97

Sual 91 - 97

91. Tərbiyədə xarici ziddiyyətləri seçin.1 – cəmiyyətin tələbi ilə tərbiyə səviyyəsi arasında;
2 – vərdiş və adətlərlə yeni formalaşdırılan keyfiyyət;
3 – pedaqoji və sosial təsirlər arasında;
4 – uşağın daxili səyi, meyl, marağı;
5 – ictimai maraqlarla şəxsi maraqlar arasında;
6 – tərbiyə olunanla tərbiyə edən səviyyəsi və imkanları arasında.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 91 - 97

Sual 92 - 97

92. 1. Qiymətləndirmə meyarları2. Qiymətləndirmə standart3. Qiymətləndirmə üsulu4. Qiymətləndirmə vasitəsia) qiymətləndirilmə prosesində istifadə olunan alətlərdir.
b) şagirdlərin bilik və bacarıqlarının Zqiymətləndirilməsi üçün məzmun standartları əsasında hazırlanmış tələblər
c) təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir.
d) qiymətləndirilmə prosesinin həyata keçirilməsini müəyyən-ləşdirilən üsullardır nəzərdə tutulur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 92 - 97

Sual 93 - 97

93. Bu üsul hadisələrin iştirakçısı olmaq və    mövcud vəziyyətə başqalarının gözü ilə baxmaq imkanı verir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 93 - 97

Sual 94 - 97

94. Verilmiş açar sözlər təhsil məqsədləri taksonomiyasının hansı mərhələsinə aiddir ?
Münasibət bildirmək, qərar qəbul etmək, tərif ya tənqid etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 94 - 97

Sual 95 - 97

95. Tədqiqat sualının rolu?1. Tədqiqat sualı dəqiq, lakonik, dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır.
2. Şagirdlərin gülməsi üçün şərait yaratmaq
3. Tədqiqat sualı şağırdləri tədqiqata sövq etməli, onlarda idrak fəallığı yaratmalıdır.
4. Əyanı təlim vasitələrdən istifadə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 95 - 97

Sual 96 - 97

96. “Uşaqlarda düzgün əlaqə yaratmaq imkanı, şagirdlərlə ünsiyyətə qabillik, yaş və fərdi xüsusiyyətləri nəzərə almaq baca-rığı.”
Sadalanan qabiliyyət pedaqoji tex-nologiyanın hansı növüdür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 96 - 97

Sual 97 - 97

97. Fasilitasiya üzrə buraxılmış səhvlər hansılardır?1. Qapalı suallardan istifadə
2. Açıq suallardan istifadə
3. Şagirdin qabiliyyətinə inam
4. Formal dinləmə
5. Yeni anlayışın izahatsız verilməsi
6. Təlimatsız tapşırığın verilməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 97 - 97


 


Zəfər Kursları

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

21 Şərhlər “88 KURİKULUM

 • May 9, 2017 at 7:08 axşam
  Permalink

  88sualdan 6 sehvim cixdi.Teste gore cox sag olun INSAllAH bu il yaxsi netice gostererik

  Cavab yaz
 • May 3, 2017 at 4:43 axşam
  Permalink

  Hörmətli admin.suallara görə çox sağ olun .Ancaq xahiş edirəm cavabları dəqiq qoyun.məsələn 85-ci sualın cavabı a yox, b variantıdı.

  Cavab yaz
 • Aprel 20, 2017 at 8:01 axşam
  Permalink

  76sin duz yazdim 13sehv oldu onu deyimki nezeriyyeni azoxumuwam yalniz malik aranlinin kitabindaki testlere baxmiwam rlr yadimda qalani yazmiwam

  Cavab yaz
 • Aprel 3, 2017 at 8:11 axşam
  Permalink

  75-ci testin cavab;D) yox B) olmal;d;r/ Motivasiyan; qurmaq perespeltiv planla.d;rmaya aid deyil.

  Cavab yaz
 • Fevral 24, 2017 at 4:47 axşam
  Permalink

  88 sualdan 4 səhvim çıxıb ama 6 səhv gösterir)))

  Cavab yaz
 • Fevral 22, 2017 at 4:15 səhər
  Permalink

  admin sizde standartlara aid movzu varsa paylasin xahis edirem. standartlari reqem formasinda nece yazirlar. kitablarda umumi izah edir. axi testde nece bilek standart duzdu ya sehv

  Cavab yaz
 • Fevral 22, 2017 at 4:13 səhər
  Permalink

  admin mumkunse standartlari nece yazmaliyiq nece tamaliyiq izah ederdiz. kitablarda umumi sekilde verilib.standartlarda hansi reqemi yazmali oldugumuzu nece bilek

  Cavab yaz
 • Fevral 22, 2017 at 4:10 səhər
  Permalink

  men bildiyim qeder 3 il vaxt qoyulur yerdeyisme imtahanina girmek ucun.

  Cavab yaz
 • Fevral 6, 2017 at 5:58 səhər
  Permalink

  Salam admin men bu il ise qebul olmusam bu il muellimlerin yerdeyisme imtahaninda istirak ede bileremmi

  Cavab yaz
  • Fevral 6, 2017 at 9:57 səhər
   Permalink

   İş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsində yalnız Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrində və peşə liseylərində müddətsiz müqavilə əsasında işləyən müəllimlər iştirak edə bilərlər.

   Cavab yaz
   • Fevral 6, 2017 at 12:33 axşam
    Permalink

    Admin imtahandan kecerek kecen il muddetsiz muqavile ile isleyirem bilmek istediyim odurki mueyyen vaxt mehdudiyyeti varmi is yerini deyisdirmek ucun evvelceden cavablandirdiginiz ucun tesekkur edirem

    Cavab yaz
    • Aprel 29, 2017 at 5:43 axşam
     Permalink

     Orxan bey,men deyim size vaxt mehtudiyyeti üç ilden beş ile qeder verilir.
     Men keçen il istedim yerdeyişme eliyim,erizem tesdiq olunmadı ki,gerek en azı iş yerinde üç il tamam olmuş olsun.menim de iki ilim tamam idi keçen il,üç ilim bu il tamamdı,onu da hele bilmirem görek bu il erizem tesdiqlenecekmi

     Cavab yaz
     • Aprel 29, 2017 at 6:06 axşam
      Permalink

      Keçen il öz kendimizde menin üçün vakant yer var idi arxayın idim ki imtahandan keçib tutacam o yeri,amma arzum ureyimde qaldı o yeri de başqası tutdu.
      Görek bu il nece olur,indi ne oyun çıxardırlar?
      Mektubla müraciet etdim bir ay bundan qabaq nazirliyrle,heç düzemmelli mene cavab da yazmadılar yola verdiler sadece olaraq.
      Görek iyun ayını gözleyirem erize qebulunu nece olacaq bu il?

      Cavab yaz
      • Aprel 29, 2017 at 7:30 axşam
       Permalink

       Lamiye xanim menim sehhetimle bagli problemim var qanim azdi tezyiqim asagidi eyni zamnda ureyim zeifdi islediyim yerde dag yeridi yukseklikdedi her gun eve gelende bas agrisindan dura bilmirem nedki oranin havasini goture bilmirem yolda uzaqoldugundan gedib gelmekde cetinlik cekirem miq edu azda qeyd olunub ki esasli sebeb olmalidir uc ilden tez imtahn vermek ucun onun ucunde hekimden tesdiqedici sendelerle muraciet edecem gorek qebul edeceklermi oda olmasa mecbur isden cixib yeniden imtahan verecem basqa cixis yolum yoxdur

       Cavab yaz
       • Aprel 30, 2017 at 5:38 səhər
        Permalink

        Orxan bey,heç neyin xeyiri yoxdu menim de esaslı sebeblerim var idi,mektub yazdım esaslı sebeblerimin de hamısını tesdiqleyici senedini gönderdim mekrub formasında hamısını Tehsil Nazırliyine şexsen nazirin ozune mene cvb geldi ki gecikmisiz bu prosesi il erzinde baş verir.Men de müraciet eliyende imtahana 15gün qalmış idi.Eger elemek isteyirsinizse indiden mektubla müraciet edin görün size ne deyecekler

        Cavab yaz
   • Aprel 7, 2017 at 8:26 axşam
    Permalink

    86 b olmali deyil? niye a dir? Deyesen basqa suallarda da sehflik var

    Cavab yaz
 • Fevral 5, 2017 at 4:52 axşam
  Permalink

  admin xahis edirem. telim neticeleri haqda suallar paylasin

  Cavab yaz
 • Yanvar 29, 2017 at 6:53 axşam
  Permalink

  xahiş edirəm informatika testləri yerləşdirəsiz.ancaq cavabları düz olsun

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir