loading...

88 KURİKULUM

Müəllimlər üçün kurikulumdan 88 sualdan ibarət suallar toplusu.

1. Biri alt standartın funksiyası deyil:

 
 
 
 

2. Bilik və fəaliyyət hissəsi səhv göstərilmiş standartı müəyyən et:

 
 
 
 

3. Bilik və fəaliyyət hissəsi düzgün göstərilmiş standartı müəyyən et:

 
 
 
 

4. Biliyin kateqoriyaları hansı bənddə düzgün göstərilmişdir?

 
 
 

5. Məlumat xarakterli biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?

 
 
 
 

6. 1.1.3. İnformasiyadan istifadə üsullarını sadə formada izah edir alt standartının məzmun komponentinin hansı kateqoriyaya aid olduğunu müəyyələşdirin:

 
 
 
 

7. 2.1.1. Mötərizəli və mötərizəsiz ədədi ifadələri oxuyur və yazır alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin

 
 
 
 

8. Verilmiş standarta uyğun təlim məqsədini müəyyən edin: 1.3.1. Canlılar aləminə aid olan varlıqları (bitki, heyvan, insan) tanıyır.

 
 
 
 

9. “Ucadan düşün” strategiyasının fəaliyyət ardıcıllığı hansı bənddə düzgün verilmişdir?

 
 
 
 

10. 3.1.3. Yemək masası ətrafında davranış bacarıqlarını nümayiş etdirir alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin:

 
 
 
 

11. 2.1.3.İdman növlərinə (atletika, gimnastika) aid sadə hərəkətləri nümunələrə müvafiq təkrar edir alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin:

 
 
 
 

12. “Bu üsul mətnin məzmununun qısa müddət ərzində şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə
imkan yaradır. Şagirdlər dörd nəfərlik qruplara bölünür (əsas qrup). Qruplardakı şagirdlər
yenidən nömrələnir.Hər qrupdakı eyni rəqəmli şagirdlərdən yeni qrup (ekspert qrupu)
yaradılır.Öyrəniləcək mətn qrupların sayı qədər hissələrə bölünür və ekspert qruplarına verilir”.
Haqqında danışılan təlim üsulunu müəyyən et:

 
 
 
 

13. Əşya və ya hadisələri müqayisə etmək, onların oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirmək üçün bu üsuldan istifadə olunur. Haqqında danışılan üsulu müəyyənləşdirin:

 
 
 
 

14. Bütün şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial imkanları
nəzərə alınmaqla tənzimlənir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının
şərhidir?

 
 
 
 

15. Hovard Qardnerin “Müxtəlif üsullarla dərketmə”nəzəriyyəsinə əsasən verilmiş fikirlərdən biri səhvdir:

 
 
 
 

16. Şagirdlər təlim tapşırıqlarını birgə yerinə yetirirlər. Bu dərs forması şagirdlərə daha
yaxından əməkdaşlıq etməyə və ünsiyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə optimal imkan
yaradır. Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması aiddir?

 
 
 
 

17. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və
qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir. Qeyd olunan fikir təlimin
təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

 
 
 
 

18. Təhsilt taksonomiyaları haqqında fikirlərdən biri səhvdir:

 
 
 
 

19. Strategiya ilə oxuyan hansı bacarıqlara yiyələnir?
1. Kiçik və böyük idraki fəaliyyətlər vasitəsi ilə öyrənir
2. Müxtəlif yazı üslubları haqqında bilikləri olur
3. Öyrənmək məqsədi ilə başqaları ilə əməkdaşlıq edir
4. Yeni bilikləri əvvəlki biliklərlə əlaqələndirir
5. Tanıdığı sözlər vasitəsi ilə mətnin mənasını dərk edir

 
 
 
 

20. Strategiya ilə oxuyan oxucu məqsədləri müəyyənləşdirərkən əsasən hansı üsuldan istifadə edir?

 
 
 
 

21. Biri mikro idraki bacarıq deyil:

 
 
 
 

22. Fənn kurikulumları əsasında təlimin planlaşdırılmasının neçə növü var?

 
 
 
 

23. Fənn kurikulumları əsasında təlimin planlaşdırılmasının neçə növü var?

 
 
 
 

24. Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?

 
 
 
 

25. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?
1. Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki (dərslik olmayan fənlər üzrə müəllim vəsaitindəki)
tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq.
2. Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3. İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.
4. Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.
5. Əlavə resurslar seçmək.

 
 
 
 

26. Aşağıdakılardan hansılar nümunəvi perspektiv planlaşdırma sxeminə aiddir.
1. Tədris vahidi
2. Motivasiya yaratmaq
3.Mövzular
4. Standratlar
5. İnteqrasiya
6.Tədqiqat sualının qoyuluşu
7. Tarix

 
 
 
 

27. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?

 
 
 
 

28. Aşağıdakılardan hansı fəal dərsin mərhələləridir?
1. Motivasiya, problemin qoyuluşu
2. Tədqiqatın aparılması
3. Məlumat mübadiləsi
4. Ev tapşırığının yoxlanılması
5. Məlumatların müzakirəsi
6. Nəticələrin çıxarılması
7. Yeni mövzunun izahı
8. Yaradıcı tətbiq etmə
9. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
10. Qiymətləndirmə (məqsədə görə müəyyən
mərhələdən sonra aparıla bilər)

 
 
 
 

29. Gündəlik planlaşdırma nümunəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

 
 
 
 

30. Aşağıdakı fikirlərdən biri motivasiya mərhələsinə aid deyil.

 
 
 
 

31. Aşağıdakı fikirlərdən biri informasiya mübadiləsi mərhələsinə aiddir

 
 
 
 

32. Aşağıdakı fikirlərdə hansı tədqiqatın aparılması mərhələsinə aiddir

 
 
 
 

33. Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil.

 
 
 
 

34. Aşağıdakı fikirlərdən hansı nəticələrin çıxarılması mərhələsinə aid deyil

 
 
 
 

35. Aşağıdakı fikirlərdən hansı informasiyanın müzakirəsi və təşkili mərhələsinə aiddir.
1. Bütün bilik, bacarıq və vərdişlərin, təfəkkürün müxtəlif növlərinin (məntiqi, tənqidi, yaradıcı) səfərbərliyini tələb edir.
2. Bu mərhələ vaxt etibarilə yalnız bir akademik dərslə məhdudlaşmaya da bilər, yəni onun həyata keçirilməsi sonrakı dərslərdə də mümkündür.
3. Dərsdə əldə edilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi məqsədini güdən sərbəst iş formasıdır.
4. Bu mərhələdə mövcud tədqiqat sualına cavabın cizgiləri aydın seçilməyə başlayır. Məlumatlar sxem, qrafik, cədvəl, təsnifat formasında təşkil oluna bilər.
5. Biliyi möhkəmləndirir, onun praktiki əhəmiyyətini uşağa açıb göstərir.

 
 
 
 

36. “İstənilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir mexanizmdir” bu fikir fəal dərsin hansı
mərhələsinə aiddir.

 
 
 
 

37. Aşağıdakılardan biri “Azərbaycan Respublikasının ümumitəhsil sistemində
Qiymətləndirmə Konsepsiyası”na aid deyil.

 
 
 
 

38. Aşağıdakılarda hansı müasir qiymətləndirməyə aid deyil

 
 
 
 

39. Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə müəyyən olunur?

 
 
 
 

40. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin neçə növü var?

 
 
 
 

41. Aşağıdakılardan hansı diaqnostik qiymətləndirməyə aiddir.

 
 
 
 

42. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələlərdə aparılır?

 
 
 
 

43. Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

 
 
 
 

44. Formativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

 
 
 
 

45. Neçə formativ qiymətləndirmə sxemi var?

 
 
 
 

46. Holistik qiymətləndirmə sxemində bilik və bacarıqların meyarı nəyə əsasən müəyyən olunur?

 
 
 
 

47. Bunlardan hansı holistik qiymətləndirməyə aid edilə bilməz?

 
 
 
 

48. Aşağıdakılardan hansı analitik qiymətləndirmə sxeminə aid deyil?

 
 
 
 

49. Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

 
 
 
 

50. Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

 
 
 
 

51. Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?

 
 
 
 

52. Aşağıdakılardan hansı qiymətləndirmə standartlarına aid deyil?

 
 
 
 

53. Aşağıdakılardan biri qiymətləndirmə standartlarının fəaliyyət komponentinə aid deyil.

 
 
 
 

54. Aşağıdakılardan biri summativ qiymətləndirilmənin nəticələrinin təhlilinə aid deyil.

 
 
 
 

55. İnteqrasiyanın neçə səviyyəsi var?

 
 
 
 

56. Bunlardan hansı inteqrasiyanın “Hər hansı məzmun standartlarında digər fənlərlə
inteqrasiya imkanlarının nəzərdə tutulması” istiqamətinə aid deyil?

 
 
 
 

57. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil?

 
 
 
 

58. İnteqrasiyanın növləri hansılardır?
1. fəndaxili
2. fənlərin əlaqələndirilməsi
3. fənlərarsı
4. fənlərin birləşdirilməsi

 
 
 
 

59. Fənlərin əlaqələndirilməsi növü üzrə inteqrasiyanın neçə modeli var?

 
 
 
 

60. Şagirdin fəaliyyətini izləmək, potensial imkanlarını müəyyənləşdirmək və inkişaf
etdirmək məqsədi daşıyır. Bu təlim forması şagirdin sərbəst düşünməsi üçün real imkanlar
yaradır. Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması aiddir?

 
 
 
 

61. Kurikulum nədir?

 
 
 
 

62. Aşağıdakı anlayışlardan hansı fənn kurikulumuna aid deyil?

 
 
 
 

63. Aşağıdakılardan hansı fənn kurikulumlarının səciyyəvi cəhətidir?

 
 
 
 

64. Bunlardan biri əsas qiymətləndirmə növünə aid deyil ?

 
 
 
 

65. Aşağıdakılardan hansı biliyin kateqoriyasına aiddir?

 
 
 
 

66. Kurikuluma nə daxil deyil?

 
 
 
 

67. Məzmun standartı neçə hissədən ibarətdir?

 
 
 
 

68. “Tələbyönümlülük” deyəndə nə nəzərdə tutulur?

 
 
 
 

69. Aşağıdakılardan hansı təlimin təşkilinə verilən tələblərə daxil deyil?

 
 
 
 

70. Neçə təlim forması var?

 
 
 
 

71. Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil?

 
 
 
 

72. Aşağıdakılardan hansı iş üsuludur?

 
 
 
 

73. Planlaşdırmanın neçə növü var?

 
 
 
 

74. Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?

 
 
 
 

75. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?
1Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki (dərslik olmayan fənlər üzrə müəllim vəsaitindəki) tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq.
2Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3 İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.
4. Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.

 
 
 
 

76. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?

 
 
 
 

77. Aşağıdakılardan hansı ənənəvi qiymətləndirmə sisteminə aiddir?

 
 
 
 

78. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin neçə növü var?

 
 
 
 

79. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

 
 
 

80. Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

 
 
 

81. Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır

 
 
 

82. Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır

 
 
 

83. Formativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

 
 
 

84. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

 
 
 

85. Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr?

 
 
 

86. Formativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?

 
 
 

87. Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?

 
 
 

88. Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə müəyyən olunur?

 
 
 
 


Zəfər Kursları

33. 790 baxış
loading...

Əzizağa Əhmədov

Əziz müəllimlər və müəllim olmaq istəyənlər! Tezliklə müəllimlərin işə qəbulu test imtahan mərhələsi başlayacaqdır. Bütün namizədlərə uğurlar arzulayıram!

21 Şərhlər “88 KURİKULUM

 • May 9, 2017 at 7:08 axşam
  Permalink

  88sualdan 6 sehvim cixdi.Teste gore cox sag olun INSAllAH bu il yaxsi netice gostererik

  Cavab yaz
 • May 3, 2017 at 4:43 axşam
  Permalink

  Hörmətli admin.suallara görə çox sağ olun .Ancaq xahiş edirəm cavabları dəqiq qoyun.məsələn 85-ci sualın cavabı a yox, b variantıdı.

  Cavab yaz
 • Aprel 20, 2017 at 8:01 axşam
  Permalink

  76sin duz yazdim 13sehv oldu onu deyimki nezeriyyeni azoxumuwam yalniz malik aranlinin kitabindaki testlere baxmiwam rlr yadimda qalani yazmiwam

  Cavab yaz
 • Aprel 3, 2017 at 8:11 axşam
  Permalink

  75-ci testin cavab;D) yox B) olmal;d;r/ Motivasiyan; qurmaq perespeltiv planla.d;rmaya aid deyil.

  Cavab yaz
 • Fevral 22, 2017 at 4:15 səhər
  Permalink

  admin sizde standartlara aid movzu varsa paylasin xahis edirem. standartlari reqem formasinda nece yazirlar. kitablarda umumi izah edir. axi testde nece bilek standart duzdu ya sehv

  Cavab yaz
 • Fevral 22, 2017 at 4:13 səhər
  Permalink

  admin mumkunse standartlari nece yazmaliyiq nece tamaliyiq izah ederdiz. kitablarda umumi sekilde verilib.standartlarda hansi reqemi yazmali oldugumuzu nece bilek

  Cavab yaz
 • Fevral 22, 2017 at 4:10 səhər
  Permalink

  men bildiyim qeder 3 il vaxt qoyulur yerdeyisme imtahanina girmek ucun.

  Cavab yaz
 • Fevral 6, 2017 at 5:58 səhər
  Permalink

  Salam admin men bu il ise qebul olmusam bu il muellimlerin yerdeyisme imtahaninda istirak ede bileremmi

  Cavab yaz
  • Fevral 6, 2017 at 9:57 səhər
   Permalink

   İş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsində yalnız Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrində və peşə liseylərində müddətsiz müqavilə əsasında işləyən müəllimlər iştirak edə bilərlər.

   Cavab yaz
   • Fevral 6, 2017 at 12:33 axşam
    Permalink

    Admin imtahandan kecerek kecen il muddetsiz muqavile ile isleyirem bilmek istediyim odurki mueyyen vaxt mehdudiyyeti varmi is yerini deyisdirmek ucun evvelceden cavablandirdiginiz ucun tesekkur edirem

    Cavab yaz
    • Aprel 29, 2017 at 5:43 axşam
     Permalink

     Orxan bey,men deyim size vaxt mehtudiyyeti üç ilden beş ile qeder verilir.
     Men keçen il istedim yerdeyişme eliyim,erizem tesdiq olunmadı ki,gerek en azı iş yerinde üç il tamam olmuş olsun.menim de iki ilim tamam idi keçen il,üç ilim bu il tamamdı,onu da hele bilmirem görek bu il erizem tesdiqlenecekmi

     Cavab yaz
     • Aprel 29, 2017 at 6:06 axşam
      Permalink

      Keçen il öz kendimizde menin üçün vakant yer var idi arxayın idim ki imtahandan keçib tutacam o yeri,amma arzum ureyimde qaldı o yeri de başqası tutdu.
      Görek bu il nece olur,indi ne oyun çıxardırlar?
      Mektubla müraciet etdim bir ay bundan qabaq nazirliyrle,heç düzemmelli mene cavab da yazmadılar yola verdiler sadece olaraq.
      Görek iyun ayını gözleyirem erize qebulunu nece olacaq bu il?

      Cavab yaz
      • Aprel 29, 2017 at 7:30 axşam
       Permalink

       Lamiye xanim menim sehhetimle bagli problemim var qanim azdi tezyiqim asagidi eyni zamnda ureyim zeifdi islediyim yerde dag yeridi yukseklikdedi her gun eve gelende bas agrisindan dura bilmirem nedki oranin havasini goture bilmirem yolda uzaqoldugundan gedib gelmekde cetinlik cekirem miq edu azda qeyd olunub ki esasli sebeb olmalidir uc ilden tez imtahn vermek ucun onun ucunde hekimden tesdiqedici sendelerle muraciet edecem gorek qebul edeceklermi oda olmasa mecbur isden cixib yeniden imtahan verecem basqa cixis yolum yoxdur

       Cavab yaz
       • Aprel 30, 2017 at 5:38 səhər
        Permalink

        Orxan bey,heç neyin xeyiri yoxdu menim de esaslı sebeblerim var idi,mektub yazdım esaslı sebeblerimin de hamısını tesdiqleyici senedini gönderdim mekrub formasında hamısını Tehsil Nazırliyine şexsen nazirin ozune mene cvb geldi ki gecikmisiz bu prosesi il erzinde baş verir.Men de müraciet eliyende imtahana 15gün qalmış idi.Eger elemek isteyirsinizse indiden mektubla müraciet edin görün size ne deyecekler

        Cavab yaz
   • Aprel 7, 2017 at 8:26 axşam
    Permalink

    86 b olmali deyil? niye a dir? Deyesen basqa suallarda da sehflik var

    Cavab yaz
 • Yanvar 29, 2017 at 6:53 axşam
  Permalink

  xahiş edirəm informatika testləri yerləşdirəsiz.ancaq cavabları düz olsun

  Cavab yaz

Bu haqda nə düşünürsən?