Загрузка...

Biologiya müəllimləri üçün – Diaqnostiq Qiymətləndirmə

  • KURİKULUM
  • BİOLOGİYA
 

Sual 1 - 60

KURİKULUM

1.
KURİKULUM NƏDİR?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. FƏNN KURİKULUMUNUN STRUKTURUNA AİD OLMAYANI SEÇİN:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
KURİKULUMUN ƏSAS XÜSUSİYYƏTİ:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
MƏZMUN XƏTTİ NƏDİR?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
TƏHSİL STANDARTI:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. AŞAĞIDAKILARDAN BİRİ TƏLİMIN TƏŞKİLİNƏ VERİLƏN TƏLƏBLƏRƏ DAXİL DEYİL:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. TƏHSİLALANLARIN MƏNƏVİ TƏRBİYƏSİNDƏ ƏSAS METOD:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
PEDAQOJİ TEXNOLOGİYA:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
TƏRBİYƏ SİSTEMİNİN KOMPONENTİ DEYİL:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. MÜƏLLİMLƏRİN İNNOVATİV FƏALİYYƏTİNIN NƏTİCƏSİNƏ AİD OLANLARI GÖSTƏRİN:

1. Təhsilin keyfiyyəti yüksəlir.
2. Təhsildən yayınma halları artır.
3. Təhsil müəssisəsinin nüfuzu artır.
4. Şagirdlərin kompetensiyasıartır.
5.Təhsil müəssisəsində psixoloji iqlim pisləşir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. TƏLİM PROSESİNDƏ TAKSONOMİYALAR NƏYƏ XİDMƏT EDİR?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. CARİ PLANLAŞDIRMADA ƏN ÇOX BURAXILAN SƏHV HANSIDIR?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. VARİANTLARDAN BİRİ FƏAL (İNTERAKTİV) TƏLİMİN xÜSUSİYYƏTİDİR:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
NƏ ÜÇÜN MOTİVASİYA DÜŞÜNDÜRÜCÜ VƏ ƏQSƏDƏUYĞUN OLMALIDIR?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.
PROBLEM SİTUASİYANIN YARADILMASI ZAMANI TEZ-TEZ MÜŞAHİDƏ OLUNAN SƏHVİ GÖSTƏRİN:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. TƏLİM STRATEGİYALARINA AİD OLMAYANI GÖSTƏRİN:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. DİAQNOSTİK QİYMƏTLƏNDİRMƏ NƏ VAXT APARILIR?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. FORMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN MƏQSƏDİ:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. BÖYÜK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN (BSQ) XÜSUSİYYƏTLƏRİNİ SEÇIN:

1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir.
2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır.
3. BSQ –nin keçirilmə tarixi fənn müəllimi tərəfindən müəyyən edilir.
4. Yarımilin sonunda keçirilir.
5. BSQ-nin keçirilmə tarixi illik planlaşmada nəzərdə tutulur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN MƏQSƏDLƏRİ:

1. Müəllimin tədris fəaliyyətini dəyərləndirmək.
2. Sinfin ilkin səviyyəsini müəyyənləşdirmək.
3. Məktəbdə təlimin səviyyəsini müəyyənləşdirmək.
4. Şagirdin təlim nailiyyətlərinin inkişafını gündəlik olaraq izləmək.
5. Təlimin hər hansı bir mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin, tədris ilinin sonunda) şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

BİOLOGİYA

21.
Meyvə nədən əmələ gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Qarğıdalı bitkisində süni tozlanmanı nə zaman aparırlar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Göstərilən canlılardan hansının nüvəsi yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
Ən acı soğan hansı zonanın soğanıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Xaçlı hörümçəyin ürəyinin xarici görünüşü necədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Hansı heyvanlar həyat fəaliyyətində ultrasəslərdən istifadə edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. 1- mineral duzlar, 2- zülallar, 3- karbohidratlar, 4- yağlar, 5 –su
Yuxadakı cavabların hansında hüceyrənin yalnız qeyri-üzvi maddələri verilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Hemoqlobinin qana qırmızı rəng verən hissəsi necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Çömçəquyruqda quyruğun yox olmasında bilavasitə hansı orqanoid iştirak edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. «Xromosom» termini hansı sözlərin birləşməsindən yaranıb?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Yosunların zoosporları ali sporlu bitkilərin sporlarından nə ilə fərqlənir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
«Filiale» sözünün latıncadan tərcüməsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Torpağın qara olması nədən asılıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Taxıl bitkiləridə qidalı maddələr endosperm hüceyrələrindən rüşeymə necə daxil olur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Suya olan tələbatına görə bitkilər neçə qrupa ayrılır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
Dalayıcı hüceyrə hidraya nə üçün lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Fəsilələr bilavasitə hansı sistematik kate qoriyada birləşir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Yabanı turpun salxım çiçəkqrupunda 200 çiçək olarsa burada nə qədər ləçək olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Su və muneral maddələrin kökün sorucu zonasının en kəsiyindən keçmə ardıcıllığını göstərin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
Filin xortumu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

41.
İnstinkt nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.
Erkək qurbağada dişidən fərqli olaraq:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Volvoks koloniyası 1000 hüceyrədən təşkil olunmuşdur. Hüceyrələrinin 25%-ni itirərsə, bu volvoks koloniyası hüceyrələri nə qədər qamçıya malik olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. İnsanda beyin yarımkürələri baş beynin bilavasitə hansı şöbələrinin üzərini örtür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
Sümüklərin elastikliyi nədən asılıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Dərinin hansı təbəqəsində qan damarlar yoxdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Göl qurbağası və çay xanısı üçün ümumi əlamət:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Ördəkburunun quruluş və həyat fəaliyyətinin hansı xüsusiyyəti məməlilərin sürünənlərdən əmələ gəlməsini sübut edən dəlillərə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Bitkilərin sistematik qruplarının düzgün ardıcıllığını göstərin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Tərkibində adenin azotlu əsası, riboza və üç dənə fosfat qalığı olan :
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Cinsiyyət vəzilərində yetişmə mərhələsində hansı proses baş verir?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Orqanizmin daxili və xarici əlamətlərinin cəmi necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. 200 yaşı olan cökə ağacının gövdəsində neçə kambi qatı var?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
Yosunlarda gedən konyuqasiya prosesi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Əgər anаdonta böyük göl ilbizinin tənəffüs orqanınna malik olsaydı, onda:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Quşlarda onurğa sütunu hansı şöbələrə bölünür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. 64 dəqiqə ərzində ürəyin mədəciklərinin sistolasına (yığılmasına) nə qədər vaxt sərf olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Hüceyrənin hansı başlıca kimyəvi maddələrinin adı onun əmələ gəldiyi quruluşla bağlıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. İnsan orqanizminin hansı toxuma qrupunun hüceyrələri yalançı ayaqlar əmələ gətirə bilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. İlanın yönəldici cisimciyinin xromosom sayı 7-dir. Bu orqanizmin cinsiyyət hüceyrəsində meyozun ikinci bölünməsinin anafaza mərhələsinin sonunda neçə xromosom, neçə xromatid olur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...
tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.